Fordypning

Ønsker du å fordype deg videre? Her har vi laget en oversikt med anbefalt faglitteratur og materiell.

Tvangsekteskap og negativ sosial kontroll. Aktuell faglitteratur og rapporter:

 • Bakke, K.L., Lien, S., Munch, M. og Salole, L. (2011). Ikke Bare Tvangsekteskap. En artikkelsamling. Sluttrapport fra IMDIs arbeid med handlingsplan mot Tvangsekteskap 2008-2011, IMDi
 • Bokollektivet, Oslo Krisesenter (2017). Håp smaker Mango. En bok for jenter som har levd vanskelige liv, og for de som vil hjelpe dem
 • Bokollektivet, Oslo Krisesenter (2010). Første dagen var jeg redd, men glad også. Bokollektivets faglige tilnærminger i arbeidet med minoritetskvinner utsatt for tvangsekteskap
 • Bredal, A. (2006). Vi er jo en familie
 • Bredal, A. og Salole Skjerven, L. (2007). Tvangsekteskapssaker i hjelpeapparatet. Omfang og utfordringer. UiO, Senter for Kvinne- og kjønnsforskning
 • Bredal, A. (2011) Mellom makt og avmakt. Om unge menn, tvangsekteskap, vold og kontroll. Oslo: OSF Rapport 2011:4
 • Bredal, A og Wærstad , T.L. (2014). Gift men ugift. Om utenomrettslige religiøse vigsler. Oslo: ISF Rapport 2014:6
 • Bråten, B. og Takvam Kindt, K. (2016). Med mandat til å hjelpe. Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner: erfaringer og anbefalinger. Oslo: FAFO-rapport 2016:11
 • Handlingsplaner mot vold, mot tve/kjøl, for likestilling, menneskerettigheter og bedring av barns oppvekstforhold. Se BLD, UD
 • Hofman, S. (2011). Etniske minoritetsbarn som opplever vold i familien.Utfordringer og muligheter. Oslo: NKVTS Rapport 2:2011
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2012). På tvers av landegrenser. Arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner, IMDi
 • Lidén, H., Bredal, A. og Reisel, L. (2014). Transnasjonal oppvekst. Om lengre utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn. Oslo: ISF rapport 2014:5
 • Nilsen, F. (2011). Tværkulturel konfliktmægling
 • Nøhr Larsen, M. (2004) De små oprør. Tanker og metoder i arbejdet med minoritetspiger
 • Orupabo, J. og Nadim, M. (2014). Miljøterapi med unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold. Oppfølging i det nasjonale bo- og støttetilbudet. Oslo: ISF-rApport 2014:13
 • RVTS Sør (2011). Jenter som stråler
 • Sommerfeldt, M.B., Hauge, M.I.,Øverlien, C. (2014). Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet. Utsatthet og sosialfaglig arbeid. Oslo: NKVTS Rapport 3:2014
 • Taylor Bye, M., Eggebø, H. og Thunem, G. (2016). Sikkerhets- og familiearbeid for unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold, Nordfold: KUN-rapport 2016:3
 • Wikan, U. (2008). Om Ære
 • Wold, L. (2017). Ære Være mine Døtre
 • Herz, N., Nesrine Srour, S. og Bile, A. (2017). Skamløs
 • Salole, Lill (2017). Identitet og tilhørighet. Om dilemmaer og ressurser i en krysskulturell oppvekst

Tvangsekteskap og negativ sosial kontroll. Utvalgte brosjyrer, filmer, magasiner og veiledere:

 • imdi.no/nora. Historier om frihet, med unge som målgruppe.
 • Portretter.no (intervjuserien «Jeg har slåss»)
 • Sister-hood.com (sisterhood magazine)
 • Jenter som Stråler (RVTS Sør, 2011)
 • Arbeid mot tvangsekteskap-en veileder (Kompetanseteamet, 2008)
 • Rutiner i skolens arbeid mot tvangsekteskap og alvorlige begrensinger av unges frihet (IMDi, oppdatert 2016)
 • Brosjyre om tvangsekteskap til ungdom (Bufdir, 2011). Tilgjengelig på flere språk; engelsk, arabisk, farsi, pashto, somali, sorani, tyrkisk og urdu
 • Brosjyre om ekteskap til foreldre (Bufdir, 2011). Tilgjengelig på flere språk; engelsk, arabisk, farsi, pashto, somali, sorani, tyrkisk og urdu
 • Retten til å ta egne valg. Ideer til undervisningsopplegg om tvangsekteskap og nærliggende temaer (IMDi, 2011)
 • Tvangsekteskap og æresrelatert vold- en veileder til barnevernstjenesten (Bufdir, 2011)
 • Med egne Ord- en film om tvangsekteskap (film laget og utgitt av Bufdir med flere direktorater,  2011)
 • Norske verdier sett med minoritetskvinners øyne (Mirasenteret, 2007)
 • I mine sko – fire historier om verdivalg (Rogalandsprosjektet mot Tvangsekteskap, 2010)
 • Banaz. A Love Story (Deeyah Khan, Fuuse, 2012)
 • Hva vil folk si (Iram Haq, 2017)

Kjønnslemlestelse – utvalgte veiledere:

 • Veileder: Forebygging av kjønnslemlestelse – Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse
 • Helsekonsekvenser og helsehjelp etter kjønnslemlestelse (brosjyre)
 • Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring (Helsetilsynet.no)
 • Veileder i fødselshjelp (legeforeningen.no)
 • Veiviser om kjønnslemlestelse (NKVTS.no)

Nettressurser:

 • kjonnslemlestelse.nkvts.no
 • dinutvei.no, om arbeid mot ulike former for vold i nære relasjoner
 • bufdir.no. Se temaer tvangsekteskap, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse
 • imdi.no. Se temaer tvangsekteskap, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse
 • ung.no. Se temaer tvangsekteskap, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse
 • rodekorstelefonen.no. Se temaer ekstrem kontroll, dobbeltliv, tvangsekteskap, etterlatt i utlandet, jomfruhinne