Råd og hjelp

Det kan være vanskelig å vite hvor man kan henvende seg som fagperson for veiledning og hjelp i saker om vold, negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Her finner du en liste over spesialiserte aktører.

DRØFTING OG HJELP

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

Telefon: 478 090 50 (mandag–fredag kl. 9–15)
E-post: [email protected]

Kompetanseteamet er et nasjonalt tverretatlig fagteam som bistår hjelpeapparatet i konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold. Kompetanseteamet veileder både første- og andrelinjetjenestene, for eksempel barnehager, skoler, asylmottak, helsestasjon, barnevern, krisesentre, norske utenriksstasjoner, advokater, UDI og frivillige organisasjoner. Utsatte over 18 år kan også ta kontakt for å få hjelp.

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Telefon: 815 55 201 (mandag-fredag kl 9-17)

Røde Kors-telefonen er en nasjonal informasjonstelefon. Røde Kors-telefonen jobber for å forebygge tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og med å hjelpe personer som er utsatt for disse formene for vold.
Røde kors-telefonens ansatte har mye erfaring og kunnskap om lovverk, rettspraksis, individets rettigheter i Norge, samt æresbegreper i ulike kulturer.

Minoritetsrådgivere

Se imdi.no for oversikt og kontaktinformasjon.

Minoritetsrådgivere tjenestegjør ved et utvalg skoler rundt i landet. De har spesiell kompetanse om problemstillinger knyttet til tvangsekteskap og æresrelatert vold. Minoritetsrådgiverne jobber med å gi råd og veiledning til enkeltelever, heve kompetansen om tvangsekteskap, og tilgrenset problematikk i videregående skole, i ungdomskolen og hos samarbeidspartner, bidra til tettere samarbeid mellom skolen, det offentlige hjelpeapparatet og frivillige organisasjoner, bidra til at elever med minoritetsbakgrunn gjennomfører og består videregående opplæring, samtaler/dialog med foreldre i enkeltsaker og i grupper.

Minoritetsrådgivere kan gi råd og veiledning i enkeltsaker.

Integreringsrådgivere

Integreringsrådgiverne jobber med å øke kompetansen og saksbehandlingskapasiteten ved utenriksstasjonene i saker som gjelder tvangsekteskap og andre familierelaterte spørsmål, øke kompetansen i forvaltningen i Norge om landene integreringsrådgiveren skal dekke, utvikle nettverk og samarbeid med aktører som kan bistå i arbeidet mot tvangsekteskap i det landet hvor integreringsrådgiveren tjenestegjør, formidle informasjon om det norske samfunn for personer som søker opphold i Norge.

Integreringsrådgivere kan gi råd og veiledning i enkeltsaker.

Se imdi.no, bufdir.no og UD for nærmere informasjon.
Integreringsrådgiverne er for tiden utstasjonert på følgende fire ambassader:

Islamabad, Pakistan (dekker også Afghanistan)
Tlf resepsjon: +92-51-2077700
E-post: [email protected]

Amman, Jordan (dekker også Irak)
Tlf resepsjon: +962-6-5931646
E-post: [email protected]

Nairobi, Kenya (dekker også Somalia)
Tlf resepsjon: +254 20 425 1000
E-post: [email protected]

Ankara, Tyrkia (dekker også Iran)
Tlf resepsjon: +90 312 408 48 00
E-post: [email protected]

Familievernet

Se bufdir.no for kontaktinformasjon.

Familievernet er en spesialtjeneste som gir tilbud om behandling og rådgivning til alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien. De samarbeider tett med blant annet politi, barnevern og krisesentre i saker som omhandler tvangsekteskap og æresrelatert vold.

Enerhaugen familievernkontor er nasjonalt spisskompetansemiljø for familievernets innsats mot vold i nære relasjoner. Det har blitt gjennomført flere prosjekter i familievernet for økt oppmerksomhet mot minoritetsbefolkningen, inkludert arbeid mot tvangsekteskap, som Regnbueprosjektet og Brobyggerprosjektet og programmet «Kultur- og traumesensitiv tilnærming til arbeidet med tvangsekteskap og æresrelatert vold». Sistnevnte i samarbeid med RVTS Øst.

Telefon Enerhaugen: 466 17 010 (mandag til fredag 08:30-15:30)
E-post: [email protected]

Skeiv Verden

Telefon: 23 21 45 98/ 950 93 293
E-post: [email protected]

Skeiv verden er en nasjonal interesseorganisasjon for lesbiske, homofile, bifile, trans-, interkjønn- og queerpersoner (lhbtiq) med minoritetsbakgrunn. De har mye erfaring med unge mennesker som er redde eller utsatt for tvangsekteskap og ekstrem kontroll.

AKUTT HJELP

Krisesentrene

Se Krisesentersekretariatet sin nettside for døgnåpne telefonnumre.

Når en person er over 18 år er et krisesenter er det primære tilbudet i akuttsituasjoner. Krisesentrene skal gi et trygt, midlertidig og gratis botilbud til personer som blir utsatt for vold i nære relasjoner. Alle krisesentrene har ulike sikkerhetstiltak for å gjøre sentrene trygge. Krisesentrene har også et dagtilbud for personer som trenger noen å snakke med, men som ikke ønsker eller har behov for å bo der. På dagtilbudet kan utsatte for vold i nære relasjoner få tilbud om samtaler med ansatte som har spesialkompetanse på å snakke med voldsutsatte.

Ved Oslo Krisesenter finnes Bokollektivet. Bokollektivet er et tilbud til jenter som står i fare for å bli tvangsgiftet, eller har blitt tvunget til å gifte seg mot sin vilje.

Barnevernet

Se bufdir.no for kontaktinformasjon.

Barnevernet har ansvar for å sikre at barn og unge under 18 år ikke lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Barnevernet har et selvstendig ansvar for å beskytte unge under 18 år som utsettes for trusler om, eller blir utsatt for, tvangsekteskap og æresrelatert vold. Hvis du mistenker at en person under 18 år utsettes for vold, tvangsekteskap eller trusler om tvangsekteskap, ta kontakt med barneverntjenesten nærmest der den unge befinner seg. De kan gi deg tips og råd om hvordan du bør gå frem. Barnevernet kan beskytte den unge mot overgrep gjennom plassering på institusjon eller beredskapshjem, eller gjennom hjelpetiltak i familien.

Politiet

Politiet kan nås på: telefon 02800

Mange som blir tvunget til å gifte seg blir også utsatt for andre typer psykisk og/eller fysisk vold. Politi og påtalemyndighet har rett og plikt til å ivareta den enkeltes sikkerhet, og det er politiets oppgave å gjøre en sikkerhetsvurdering. Hvis du mistenker at noens liv eller helse står i fare må du kontakte politiet.

Familievoldskoordinatorer finnes i alle politidistrikt. De kan samarbeide med deg som arbeider med saker relatert til tvangsekteskap eller annen vold familien. Koordinatoren legger til rette for at den voldsutsatte og de pårørende møtes med forståelse, kunnskap og innsikt fra politiet.

For unge som er i fare og som har behov for beskyttelse fra tvangsekteskap og ekstrem kontroll finnes også et botilbud, administrert av Bufdir. Tildeling skjer etter politiets sikkerhetsvurdering.