Brudd med familien

Noen unge opplever situasjonen så vanskelig at brudd med egen familie er eneste løsning. Det har sine omkostninger, både emosjonelt, praktisk og fysisk. Det finnes heldigvis gode hjelpetilbud som kan være nyttig å vite om.

Unge som bryter kontakten med familien kan derfor trenge omfattende psykisk støtte, veiledning og oppfølging i forsøket på å etablere et nytt liv.

En del unge tvinges til å bryte med familien sin og nettverket sitt for å slippe vekk fra kontroll, tvang og vold. Noen kan være truet på livet på bakgrunn av familiens tap av ære.

Et brudd utgjør en svært sårbar og krevende tid i unge menneskers liv. De blir stående i et umulig valg og situasjon. Mange kan være lite vante med å klare seg på egenhånd, uten kollektivet og familien rundt seg, og behøver mye praktisk hjelp. Det er vanlig å føle seg redd, sint, fortvilet og ensom. De kan streve med reaksjoner på volden de har vært utsatt for, men også preges av savn for familien og livet de kjente. Dårlig samvittighet og bekymring for søsken er også utbredt.

En del synes bruddet med familien blir så vanskelig at de flytter tilbake igjen. De lever heller i volden og kanskje et ufrivillig ekteskap enn å miste familien sin og leve med det dype savnet.

Familievernet er en viktig aktør i hjelpearbeidet. De kan bistå med både forsøk på dialog og hjelp til å hindre brudd der det er ønskelig og mulig. Familievernet kan også hjelpe de unge og familiene deres i saker hvor det med tiden er ønskelig og forsvarlig å forsøke å gjenopprette kontakt etter et brudd.

Den som bryter ut av et voldelig familieforhold og et tvangsekteskap har som regel behov for langsiktig psykososial, helsemessig og økonomisk hjelp. Krisesentrene er et viktig akuttilbud for de utsatte og tilbyr også støttesamtaler.

Det nasjonale bo- og støttetilbudet gjelder for unge over 18 år som blir utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold. Boligene er sikkerhetsvurdert av politiet og tilpasset både kvinner, menn og par. Kontakt kompetanseteamet for tildeling av plass. Basert på en trusselvurdering, kan også politiet beslutte om det er nødvendig å bo på hemmelig adresse med sikkerhetstiltak. Barnevernet har egne tilbud for unge under 18 år.