Aktuelt lovverk

Norske lover, internasjonalt lovverk og FNs konvensjon om barnets rettigheter er aktuelle i saker som omhandler tvang, vold og negativ sosial kontroll.

Barnekonvensjonen

 • Artikkel 19: «Staten skal beskytte barnet mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse eller utnyttes fra foreldre eller andre omsorgspersoner.»
 • Artikkel 27: «Barnet har rett til en levestandard som er tilstrekkelig på alle måter.»
 • Artikkel 37: «Barn skal ikke utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedlatende behandling eller straff.»

Nasjonale lover

 • Lov om barn og foreldre (barneloven)
 • Lov om barnevernstjenester (barnevernloven)
 • Lov om ekteskap (ekteskapsloven)
 • Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven)
 • Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterloven)
 • Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)
 • Lov om straff (straffeloven)
 • Lov om trudomssamfunn og ymist anna
 • Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Internasjonale lover

 • FNs verdenserklæring om menneskerettigheter av 1948
 • Den europeiske menneskerettskonvensjonen av 1950
 • FNs konvensjon om samtykke til ekteskap av 1962
 • FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 1966
 • FNs kvinnekonvensjon av 1979
 • FNs barnekonvensjon av 1989
 • Europarådets konvensjon om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner av 2011 (Istanbul-konvensjonen)
 • FNs generalforsamlings resolusjon mot barne- og tvangsekteskap, vedtatt i 2014: Resolusjon 69/156. Child, early and forced marriage
 • Menneskerettighetsrådets resolusjon mot barne- og tvangsekteskap, vedtatt i 2015: Resolusjon 29/8. Strengthening efforts to prevent and eliminate child, early and forced marriage