Hva er tvangsekteskap?

Tvangsekteskap er vold i nære relasjoner, et alvorlig overgrep og forbudt ved lov. Tvangsekteskap gjennomføres både i Norge og i utlandet. Ikke alle arrangerte ekteskap er tvangsekteskap, men alle tvangsekteskap er arrangerte.

Tvangsekteskap

Tvangsekteskap forstår vi her som ekteskapsinnngåelse der en eller begge ektefeller ikke har mulighet til å velge å forbli ugift uten å bli utsatt for vold, frihetsberøvelse, annen straffbar eller urettmessig atferd eller utilbørlig press. Tvangsekteskap er en form for vold i nære relasjoner, og kan i praksis også innebære at den enkelte ikke har mulighet til å velge seg ut av en forlovelse eller et inngått ekteskap, eller velge en partner på tvers av familiens ønsker, uten å bli utsatt for represalier.

Barneekteskap

Barneekteskap forstår vi her som ekteskap der en eller begge av partene er under 18 år. Den som er under 18 år, kan ikke inngå ekteskap uten samtykke fra dem eller den som har foreldreansvaret, og tillatelse fra fylkesmannen. Fylkesmannen kan ikke gi tillatelse dersom den som søker er under 16 år.

Å bli utsatt for tvangsekteskap er et alvorlig overgrep. Individer som opplever å bli tvangsgiftet, vil som regel ha vært utsatt for negativ sosial kontroll i oppveksten. Når et tvangsekteskap er gjennomført, har den utsatte blitt fratatt sin grunnleggende rett til å bestemme over eget liv. Tvangsekteskap gjennomføres både i Norge og i utlandet.

Hva er forskjellen på arrangert ekteskap og tvangsekteskap?

Arrangerte ekteskap vil si at foreldre og familie har en ledende rolle i å finne ektefelle for sine barn. Tradisjonen med arrangerte ekteskap står sterkt i mange land, og forekommer også i Norge. Hvis et arrangert ekteskap er frivillig og ønsket av de som skal gifte seg, er det lovlig i Norge. Ikke alle arrangerte ekteskap er tvangsekteskap, men alle tvangsekteskap er arrangerte.

Denne grensegangen er imidlertid glidende, og det kan ofte være vanskelig å skille mellom arrangert og tvang. Noen kan oppleve at de reellt sett ikke har noe valg, ettersom det å la være å gifte seg i praksis ikke er noe alternativ. Andre forteller derimot at de aldri følte seg presset til å gifte seg, men at det tvert imot var deres valg å la foreldrene finne en ektefelle til dem. Det som skiller tvangsekteskap fra arrangert ekteskap, er altså graden av opplevd medbestemmelse og press.

På bakgrunn av dette kan et tvangsekteskap defineres som et ekteskap som organiseres på en slik måte at minst én av ektefellene:

  • ikke har en reell mulighet til å velge å forbli ugift uten å bli utsatt for represalier
  • ikke har reell mulighet til å velge en annen partner på tvers av familiens ønsker uten å bli utsatt for represalier
  • har samtykket til ekteskap etter utilbørlig press, trusler eller annen psykisk eller fysisk vold

Den utsattes egen opplevelse av tvang må tillegges stor vekt!

LOVVERK

Straffeloven § 253. Tvangsekteskap

Den som ved vold, frihetsberøvelse, annen straffbar eller urettmessig atferd eller utilbørlig press tvinger noen til å innngå ekteskap, straffes med fengsel inntil 6 år. På samme måte straffes den som ved å forlede eller på annen måte medvirker til at en person reiser til et annet land enn der personen er bosatt, med forsett om at personen der vil bli utsatt for en handling som nevnt i første ledd.

Forbud mot flergifte og barneekteskap er nedfelt i § 262. Brudd på ekteskapsloven

Den som inngår et ekteskap til tross for at han allerede er gift, straffes med bot eller fengsel i inntil 1 år. Den som inngår ekteskap med noen som er under 16 år, straffes med fengsel inntil 3 år. Den som var uvitende om at fornærmede var under 16 år, kan likevel straffes hvis han på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet. Straff kan bortfalle dersom ektefellene er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.